Algemene voorwaarden

Met Verita’s Visit Holland creëer ik, Vera ter Beest, graag op maat gemaakte activiteiten en uitjes. Contact is belangrijk voor me. Zodra je een vraag of een suggestie hebt, het ergens niet mee eens bent of juist positieve feedback wilt geven, neem dan ook contact met me op.  Door samen in gesprek te gaan en te blijven, komen we altijd tot een uitkomst die voor beide partijen gunstig zijn. Deze algemene voorwaarden maken duidelijk waar ik en waar Verita’s Visit Holland voor staan.

Artikel 1: Definities

 1. Onder VV wordt Verita’s Visit, opdrachtnemer, verstaan. Verita’s Visit Holland is onderdeel van Verita’s Company en staat bij het KVK Den Haag ingeschreven onder het nummer 58760946. De hoofdvestiging staat op Kerklaan 42, 2282 CK te Rijswijk. Als opdrachtnemer bemiddelt en organiseert VV reizen, activiteiten en uitjes voor bedrijven alswel individuen
 2. Onder opdrachtgever wordt de persoon of rechtspersoon verstaan die Verita’s Visit Holland opdracht geeft een activiteit te organiseren dan wel te bemiddelen.
 3. Onder activiteit wordt een bedrijfsuitje, personeelsuitje, familie-uitje of vriendenuitje verstaan. Dit zijn indoor en outdoor teambuilding evenementen, onderdeel van een congres, zakelijke bijeenkomst, symposium of trainingsdagen. Of dagprogramma’s voor particulieren. Hieronder vallen city games, fietstochten, bootraces, paard-en-wagen ritjes, typisch Nederlandse workshops, verjaardagsfeest, jubileum, familiedag, reünie. Ook andere activiteiten en evenementen die opdrachtgever aan VV toevertrouwt en waarvoor een overeenkomst is gesloten.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, dienst en overeenkomst tussen VV en Opdrachtgever tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever dan wel andere algemene of bijzondere voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 3. Niet alleen VV, maar ook alle personen die door VV bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

Artikel 3: Offerte, inschakeling derden en informatievoorziening

 1. Offertes van VV zijn altijd vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
 2. In de offerte opgenomen informatie en specificaties gelden bij benadering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
 3. De offertes zijn geldig tot 14 dagen na dagtekening. Wanneer binnen die tijd niet tot schriftelijke (email) opdracht wordt overgegaan of bevestigd wordt door opdrachtgever, vervalt deze.
 4. VV is gerechtigd derden in te schakelen. Alleen samen met lokale specialistische partners kan zij de droom activiteit organiseren.
 5. Opdrachtgever kan zich niet binden aan kosten van derden die zijn opgenomen in de offerte.

 

Artikel 4: Opdrachtbevestiging

 1. Na akkoord van de opdracht aan de zijde van de opdrachtgever volgt een schriftelijk bevestiging van VV. Wanneer deze opdracht door beide partijen ondertekend is, is deze bindend.

 

Artikel 5: Wijzigingen

 1. Wijzigingen dienen door Opdrachtgever schriftelijk te worden doorgegeven. VV verzoekt Opdrachtgever nadrukkelijk alle wijzigingen zo snel mogelijk door te geven. Mondelinge wijzigingen houden een risico in voor de opdrachtgever
 2. Wanneer de wijziging een verhoging van het aantal te besteden uren teweegbrengt of een aanpassing in de activiteiten opgenomen in de ondertekende opdracht inhoudt, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Dit wordt schriftelijk gecommuniceerd.
 3. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door VV worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden schriftelijk op tijd worden doorgegeven. Er zit 1 maand tussen de berichtgeving en de werkelijke inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden. Als er in de nieuwe voorwaarden dingen zijn opgenomen die van Opdrachtgever prestaties verlangen die afwijken van de oorspronkelijke voorwaarden, dan heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

Artikel 6: Prijs, betaling & annulering

 1. Bij natuurlijke personen is het totale te betalen bedrag inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders vermeld. Bij rechtspersonen is de opdrachtsom, de overeengekomen prijs exclusief BTW en eventuele andere heffingen overheidswege tenzij anders aangegeven
 2. Bij opdrachten voor rechtspersonen wordt na retourontvangst van de ondertekende kopie van de opdracht, een factuur van 50% van het totaalbedrag verzonden. Deze dient zo snel mogelijk, maar uiterlijk 14 dagen na verzending te worden betaald. Een factuur voor de resterende 50% wordt, afhangend van de grootte van de activiteit, 2 á 1 we(e)k(en) voor het plaatsvinden van de activiteit verzonden en dient zo snel mogelijk, maar uiterlijk op de dag van de activiteit te worden betaald tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij natuurlijke personen geldt geen aanbetaling, maar dient het volledige bedrag direct betaald te worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een kopie van bewijs van betaling kan worden gevraagd door VV voor de start van de activiteit. Als niet aan de bij 6.2. vermelde voorwaarde wordt voldaan, kan VV besluiten de activiteit niet door te laten gaan.
 3. Indien de Opdrachtgever de overeengekomen betalingstermijn overschrijdt dan is de Opdrachtgever rente verschuldigd over het factuurbedrag ten bedrage van de wettelijke rente vermeerderd met 2%.
 4. Daarnaast komen ook alle verdere buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Opdrachtgever
 5. De opdracht voor de activiteit kan alleen schriftelijk worden geannuleerd. Voordat de opdracht wordt geannuleerd gaan beide partijen met elkaar in gesprek of de activiteit mogelijk op een ander moment kan plaatsvinden of dat er andere oplossing is, zodat de opdracht niet geannuleerd hoeft te worden en er zo min mogelijk kosten voor beide partijen zijn.

Mocht er geen andere manier zijn en de activiteit geannuleerd moeten worden dan gelden de volgende kosten voor rechtspersonen:

 1. in de periode liggend tussen 6 en 3 maanden voor het aanvangsmoment, 50% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);
 2. in de periode liggend tussen 3 en 1 maanden voor het aanvangsmoment, 65% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);
 3. in de periode liggend tussen 1 maand en 14 dagen voor het aanvangsmoment, 75% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);
 4. in de periode liggend tussen 14 en 7 dagen voor het aanvangsmoment, 85% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt) en
 5. in de periode liggend tussen 7 dagen voor het aanvangsmoment en het aanvangsmoment zelf, 100% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt). De opdrachtsom bedraagt de in de overeenkomst opgenomen opdrachtsom vermeerderd met daarna overeengekomen mutaties.

Voor natuurlijke personen geldt:

 1. in de periode liggend tussen 6 maanden en 21 dagen voor het aanvangsmoment, de volledige opdrachtsom minus 10% administratie & -organisatiekosten (zoals die op het moment van annuleren geldt);
 2. in de periode liggend tussen 21 dagen en 15 dagen voor het aanvangsmoment, 25% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);
 3. in de periode liggend tussen 14 dagen en 8 dagen voor het aanvangsmoment, 50% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);
 4. in de periode liggend tussen 7 dagen voor het aanvangsmoment en het aanvangsmoment zelf, 100% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt). Dit geldt ook bij no-shows.

 

 1. Van een annulering is niet alleen sprake wanneer de activiteit  geheel of gedeeltelijk vervalt. Er is ook sprake van een annulering en bovenstaande wanneer het aantal deelnemers meer dan 10% negatief afwijkt van het gereserveerde aantal bij de definitieve boeking.
 2. Tot 7 werkdagen voor de activiteit kan het definitief aantal deelnemers worden doorgegeven met een maximale afwijking van 10% naar beneden. Dit aantal geldt dan als definitief aantal voor de eindfactuur. Bij vermindering van het aantal deelnemers (met een maximale afwijking van 10%) zal het variabele kostendeel op de eindfactuur in mindering worden gebracht. Indien het aantal deelnemers op de dag van uitvoering hoger ligt dan het doorgegeven aantal zal dit worden nagefactureerd tegen de afgesproken prijs per persoon.
 3. Indien de Opdrachtgever een opdracht annuleert zonder dat in 6.5 bedoelde vervanging wordt overeengekomen, is hij gebonden alle daaruit voor VV voortvloeiende kosten en schaden, waaronder winstderving, te vergoeden. Alle reeds betaalde facturen zullen met deze kosten worden gecompenseerd.

 

Artikel 7: beëindiging en ontbinding

 1. VV is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.
 2. Bovendien is VV gerechtigd de tussen haar en de Opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met  VV gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever of bij stilleggen, liquidatie, overdragen aan derden van diens bedrijf.
 3. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Indien VV reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende op Opdrachtgever jegens VV rustende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die VV voor de ontbinding heeft gefactureerd of bedragen die VV na de ontbinding nog zal factureren in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst voorafgaand aan die ontbinding reeds had verricht of geleverd, blijven derhalve onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 8: Verplichtingen opdrachtgever

 1. Tencij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de Opdrachtgever  voor eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd (waaronder doch niet beperkt tot de veiligheid voor alle deelnemers aan de activiteit). Indien reeds afspraken zijn gemaakt over deze maatregelen, is VV niettemin gerechtigd om op ieder gewenst moment aanvullende eisen te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe nopen.
 2. Opdrachtgever verplicht zich ertoe om alle risico’s die samenhangen met de uitvoering van de opdracht, waaronder tevens worden begrepen de werkzaamheden en/of het handelen en/of het nalaten van door haar ingeschakelde derden, voor zover mogelijk te verzekeren. Het gaat dan onder andere om een – bedrijfs-aansprakelijkheidverzekering. Voorts verplicht Opdrachtgever zich om ervoor zorg te dragen dat onder de verzekeringen zijn meeverzekerd de medewerk(st)er(s), gezinsleden, vrienden of clubgenoten die zijn aangesteld om VV te helpen bij het organiseren van de activiteit. Tevens moeten  de aan VV ter beschikking gestelde zaken verzekerd zijn, indien Opdrachtgever dat noodzakelijk acht. Opdrachtgever is verplicht om afschriften van de polissen van verzekering(en) op eerste verzoek aan VV te verstrekken.
 3. Opdrachtgever is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoorde te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan VV te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie.
 4. Opdrachtgever heeft geen aanspraak op enige vorm van schadevergoeding, indien (a) Opdrachtgever niet dan wel niet in voldoende mate aan haar verplichtingen heeft voldaan zoals opgenomen in artikel 81 en/of 8.2 in deze algemene voorwaarden en VV de opdracht geheel of gedeeltelijk geen doorgang laat vinden (waartoe VV gerechtigd is) en/of (b) Opdrachtgever niet dan wel niet in voldoende mate aan haar verplichtingen heeft voldaan zoals opgenomen in artikel 8.1 en/of 8.2 in deze algemene voorwaarden, VV Opdrachtgever daarop schriftelijk heeft gewezen en Opdrachtgever desondanks de opdracht wenst te laten doorgaan.
 5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de door haar ingeschakelde en/of uitgenodigde derden die bij de opdracht zijn betrokken, zoals deelnemers aan de activiteit.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Een reclamatie dient binnen 8 dagen na datum waarop de dienst is geleverd schriftelijk ingediend te zijn.
 2. Indien een bezwaar omtrent geleverde diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van de VV ter zake wordt vastgesteld, zal deze te haarer keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen. Tot verdere schadevergoeding is VV nimmer verplicht.
 3. De aansprakelijkheid van VV voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door haar geleverde diensten of goederen, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van haar beloning verminderd met de reeds gemaakte kosten ter zake van het geleverde.
 4. VV is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernieling van voorwerpen, materialen of gegevens, die zij voor, door of namens Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 5. In de situatie dat de onderneming van de Opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder artikel 8 bedoelde verplichtingen van de Opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.
 6. De werkzaamheden die VV verricht zijn te allen tijde een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatsverplichting. De inspanningsverplichting richt zich uitdrukkelijk alleen tot de Opdrachtgever en niet tot bij de Opdrachtgever betrokken derden.
 7. Wanneer Opdrachtgever werkzaamheden ten behoeve van de activiteit waarvoor de VV is ingeschakeld gedeeltelijk zelf verricht kan de VV hier wel een adviserende rol in spelen maar kan voor de uitvoering hiervan niet aansprakelijk gesteld worden.

 

 

Artikel 10: Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden, die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen, en die niet aan VV zijn toe te rekenen. Hieronder vallen (indien er voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) onder andere, doch niet beperkt tot de volgende: stakingen in andere bedrijven dan die van VV, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van VV, weersomstandigheden, faillissement derde partijen/ lokale partners waar VV mee samenwerkt, een algemeen gebrek aan voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde zaken of diensten, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan VV afhankelijk is, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen, ziektes, epidemieën en/of quarantaines, overheidsmaatregelen en algemene vervoersproblemen.

Dit geeft VV het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding. VV behoudt in dat geval haar recht op vergoeding (waaronder doch niet beperkt tot kosten voor door haar ingeschakelde derden). VV adviseert Opdrachtgever zich tegen deze risico’s te verzekeren.

Artikel 11: Copyright/ Eigendom

 1.  VV is dan wel wordt uitsluitend rechthebbende van alle bestaande en toekomstige rechten van intellectueel eigendom (waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht) die rusten op of voortvloeien uit werken (in welke vorm dan ook, waaronder doch niet beperkt tot uitgewerkte ideeën, voorstellen, designs en concepten) die VV in het kader van de opdracht ontwikkelt en/of heeft (laten) ontwikkelen. Opdrachtgever verkrijgt hierop voor de duur van de opdracht een gebruiksrecht.
 2. Opdrachtgever garandeert intellectueel eigendomsrechten van derden te respecteren. Indien VV door handelen en/of nalaten van Opdrachtgever inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, zal Opdrachtgever VV, of door VV ingeschakelde derden op het eerste verzoek vrijwaren.
 3. Door het in het kader van de opdracht aan VV ter beschikking stellen van materialen of werken, van welke aard dan ook, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke toestemming aan VV deze materialen en werken op welke wijze dan ook te gebruiken, voor zover dit voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht redelijkerwijs vereist is.
 4. Opdrachtgever en derden onderdeel uitmakend van de opdracht zijn gerechtigd geluid, foto- en/of beeldopnamen van de opdracht te maken, tenzij VV uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bedongen. De geluid-, foto – en/of beeldopnamen mag Opdrachtgever en derden onderdeel uitmakend van de opdracht niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VV worden gebruikt in interne en externe communicatie-uitingen.
 5. Opdrachtgever zal eventuele rechten van derden op de in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte objecten, materialen, werken, uitvoeringen, ideeën, voorstellen, concepten of methoden te allen tijde respecteren.
 6. VV is gerechtigd geluid, foto – en/of beeldopnamen van de opdracht te maken, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bedongen. Geluid -, foto – en/of beeldopnamen van de opdracht mogen door VV zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever worden gebruikt in interne en externe communicatie-uitingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 12 : Persoonsgegevens, inschakeling subverwerkers

 1. De begrippen die in deze voorwaarden worden gehanteerd hebben de betekenis die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) daaraan heeft toegekend of die de rechtspraak daaraan geeft.
 2. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als verwerker. VV vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin Opdrachtgever de persoonsgegevens verwerkt) de rol van verwerker of subverwerker.
 3. VV zal de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend laten plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met toestemming van de betrokkene worden bepaald.
 4. VV zal onder de Overeenkomst alle persoonsgegevens verwerken van alle categorieën van betrokkenen die bij de uitvoering van de overeenkomst worden opgeslagen, dan wel die op een andere manier aan VV worden verstrekt om te worden verwerkt. Indien er bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, dient Opdrachtgever dit vooraf aan VV te melden en zullen Partijen in overleg beoorde­len of in dit kader aanvullende maatregelen genomen moeten worden.
 5. VV heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. VV neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag.
 6. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij, voor zover vereist in de AVG een gegevensverwerkingsregister zal bijhouden. Opdrachtgever vrijwaart VV van alle aanspraken en vorderingen die verband houden met het niet of niet-juist naleven van deze registerplicht.
 7. Voor verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan VV zijn gemeld, verwerkingen door derden of voor andere doeleinden, is VV niet verantwoordelijk.
 8. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Zakelijke Opdrachtgevers vrijwaren VV voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen aan de voornoemde garantie door de opdrachtgever.
 9. De verplichtingen van de opdrachtgever die uit deze voorwaarden voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Opdrachtgever, zoals werknemers of door hen ingeschakelde derden.
 10. VV verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Economische Ruimte. Opdrachtgever geeft VV toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte., met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
 11. VV zal Opdrachtgever op verzoek melden naar welk land of welke landen de persoonsgegevens worden doorgegeven.
 12. Opdrachtgever geeft VV hierbij toestemming om, in het kader van de Overeenkomst en de in deze voorwaarden opgenomen persoonsgegevensverwerking, subverwerkers in te schakelen. Zo wordt het online reserveren en betalen van fietstochten op de website ondersteund door de software van FareHarbor. Om die reden zijn de algemene voorwaarden van FareHarbor aanvullend van toepassing op die van VV. FareHarbor stelt u haar algemene voorwaarden ter beschikking bij het boekingsproces.
 13. 13. VV zal Opdrachtgever op verzoek informeren over welke subverwerkers zij inschakelt.Indien VV het voornemen heeft om nieuwe subverwerkers in te schakelen voor het verwerken van persoonsgegevens, dan zal VV de Opdrachtgever hierover vooraf informeren. Opdrachtgever heeft vervolgens twee weken de tijd om schriftelijk bezwaar te maken tegen dit voornemen. Indien Opdrachtgever geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt Opdrachtgever geacht ermee in te stemmen.
 14. De opdrachtgever zal zijn toestemming om andere subverwerkers in te schakelen niet op onredelijke gronden onthouden waarbij VV zich inspant om de subverwerker ten minste dezelfde verplichtingen op te leggen met betrekking tot de persoonsgegevensverwerking als die tussen opdrachtgever en VV zijn overeengekomen.
 15. Opdrachtgever kan op ieder moment een verzoek doen tot aanpassing dan wel verwijdering van de door VV opgenomen persoonsgegevens. VV zal binnen twee weken het verzoek inwilligen.

Artikel 13 : Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten hieruit voortvloeiend, zullen worden beslecht door de bevoegde Rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van VV.

Deze versie van de Algemene voorwaarden vervangt alle voorgaande versies. Algemene voorwaarden Verita’s Visit Holland april 2020